ÚVOD  

Programovanie je slovo, ktoré vyvoláva u ľudí rôzne reakcie. Niektorí – a veľakrát sú to priamo učitelia -  majú z programovania strach, pretože im pripadá veľmi náročné, druhí z toho istého dôvodu považujú programátorov za geniálnych ľudí, ktorí ovládajú niečo, čo je pre bežného smrteľníka absolútne nedostupné, ďalší ani nevedia, čo to slovo predstavuje, ostatní ani nemajú záujem vedieť, čo to je.

V skutočnosti sme programátormi my všetci a učíme sa nimi byť skôr, ako zvládneme čítanie, písanie, počítanie. Veď akákoľvek logická postupnosť príkazov, ktoré v živote vytvoríme, je program. Poskladanie skladačky, umytie rúk, najedenie sa, to všetko sú jednoduché programy, ktoré zvládame už ako trojroční. Prečo to zrazu chceme s príchodom do školy deti odnaučiť tým, že v nich nebudeme ich prirodzené schopnosti ďalej rozvíjať?

Prirodzený argument je, že bežné programovacie jazyky nie sú vhodné pre malé deti a aj  žiakov na druhom stupni základných škôl môžu odradiť. Preto je potrebné vybrať programovací jazyk, v ktorom je možné v akomkoľvek veku nájsť dostatok tvorivých podnetov a možností na realizáciu. A tu sa nám ponúka programovací jazyk Baltík.

 

Prečo práve Baltík?

Môžeme ho zaradiť do vyučovania už od prvého ročníka, pretože je to jazyk ikonkový, teda, všetky činnosti zvládneme pomocou ikoniek, bez nutnosti ovládania čítania. Náročnosť práce je odstupňovaná tak, aby deti postupne pochopili princíp programovania a mohli sa realizovať na každej úrovni tohto poznávania. Program z tohto dôvodu obsahuje tri režimy:

1.     Režim Skladať – v tejto úrovni sa deti učia ovládať myš a klávesnicu, zoznamujú sa s prostredím Baltíka, bankami predmetov, v zabudovanom grafickom editore si samy môžu vytvárať príslušné predmety. Táto úroveň teda slúži na to, aby si v nej deti vlastným vyberaním predmetov z bánk vytvárali svoje prvé programy a prípadne si ich aj ukladali.

2.     Režim Čarovať (Prikazovať) – tu sa už učí dieťa premýšľať, rozdeľovať úlohu na menšie časti, resp. až na jednotlivé príkazy. Neovláda už priamo počítač, ale postavičku čarodejníka Baltíka, ktorému zadáva príkazy a ten ich presne vykonáva. Cieľom je opäť vytvoriť scény, ale pomocou príkazov, ktoré zadávame niekomu inému.

3.     Režim Programovať – s touto úrovňou môžu deti začať pracovať, až keď dokonale zvládli predchádzajúce dva režimy. Programovanie totiž predstavuje najvyššiu úroveň logickej predstavivosti. Tu už žiaci nezadávajú príkazy Baltíkovi interaktívne, ale ich skladajú do logickej postupnosti, t.j. zapisujú program.

Každej z týchto úrovní môžeme venovať ľubovoľný počet hodín, pričom každému dieťaťu dáva primeraný priestor pre realizáciu. Baltík môže upútať nielen nadpriemerne šikovných žiakov, ale aj deti, ktoré nevynikajú v iných predmetoch, trpia rôznymi poruchami učenia alebo sú inak handicapované, napr. sluchovo, rečovo a pod. Je taktiež ľahko integrovateľný do ostatných vyučovacích predmetov, umožňuje prepájať prácu na počítači s ľubovoľným predmetom, a tak poskytuje učiteľovi ďalšiu motivačnú pomôcku pre deti. Môžete namietať, že stačí použiť vhodný výučbový program a danú látku precvičíte ešte dôkladnejšie. Lenže to je ako porovnávať radosť dieťaťa z kúpenej a vlastnoručne urobenej hračky. V Baltíkovi dieťa nielen využíva, ale priamo vytvára úlohy, zábavky a má radosť nielen z riešenia úlohy, ale aj z jej prípravy. A to je v dnešnej dobe, keď väčšinu vecí dostávame do rúk hotovú, tak vzácne a pre detskú fantáziu aj veľmi potrebné. A predstavte si, aké budú deti hrdé, keď už ako žiaci prvého stupňa základnej školy sa budú môcť pochváliť vlastným programom!

 

Čo nás v prostredí Baltíka teda čaká?

Baltík je kamarát, ktorý bude deti sprevádzať druhou a treťou úrovňou programu. Táto postavička vykonáva príkazy, ktoré jej pomocou tlačidiel alebo  ikoniek príkazov zadávame. Okrem základných pokynov: urob krok, vpravo bok, vľavo bok, čakaj, atď. vie robiť pre deti veľmi lákavé veci. Napríklad sa vie stať neviditeľným, čarovať rôzne predmety, ktoré si vyberá z pripravených bánk predmetov a v zabudovanom grafickom editore umožňuje upravovať alebo vytvárať ďalšie predmety. Baltík sa na ploche, ktorá má rozmery 15x10 políčok objavuje vždy v ľavom dolnom rohu. Všetky predmety čaruje pred seba, preto treba dávať pozor, kde je práve jeho postavička natočená. Pokiaľ stojí na dolnom okraji obrazovky otočený smerom dole, pri príkaze čaruj predmet neurobí nič, pretože už nemá kam čarovať. Tým nenásilnou formou učí deti, že tento príkaz je nezmyselný, a preto ho nevykoná.

Pokiaľ vlastníte registrovanú verziu, môžete si svoje vytvorené scény a programy uložiť. Demo verzia neumožňuje ukladanie scén a programov.

 

Kde nájdete informácie o Baltíkovi?

Baltík sa čoraz viac a viac dostáva do vyučovania na základných školách, a preto sú pre deti pripravené internetové stránky plné informácií o Baltíkovi, ako aj zaujímavé súťaže. Materiály, ktoré sa vám teraz dostávajú do rúk, nepredstavujú učebnicu, sú to materiály určené pre učiteľov, ktorým sa Baltík páči a rozhodnú sa ho zaradiť do vyučovania. Obsahujú návody na zavedenie nových pojmov, vhodné aktivity, úlohy a možné riešenia úloh. Majú slúžiť ako prostriedok na spoznanie možností tohto prostredia.

Ďalšie zdroje informácií nájdete na www.sgp.cz

 

Vitajte medzi užívateľmi Baltíka a vytvorte svojim žiakom na vyučovaní príjemné chvíle!